Trường Mầm non Tô Mậu có tổng số biên chế có mặt: 17 CB, GV, NV. Trong đó: 

+ CBQL: 03 đ/c (ĐH: 02; CĐ: 01)

+ Giáo viên: 12đ/c (ĐH: 05; CĐ: 05; TC: 02)

+ Nhân viên: 02 (Nhân viên Y tế: TC 01; Nhân viên văn thư: TC 01)

Biên chế giáo viên theo lớp học:

1.Đ/c: Nguyễn Hải Quy - GVCN lớp  5 tuổi A

2. Đ/c: Hoàng T. Ánh Nguyệt - GVCN lớp  5 tuổi A

3. Đ/c: Nguyễn T. Thu Thủy - GVCN lớp  3+4+5 tuổi A1

4. Đ/c: Lương Thị Phương- GVCN lớp  3+4+5 tuổi A1

5. Đ/c: Hoàng Thúy Hạnh- GVCN lớp  3+4+5 tuổi A2

6. Đ/c: Cù Minh Thư- GVCN lớp  3+4+5 tuổi A2

7. Đ/c: Nguyễn Thị Hạnh - GVCN lớp  4 tuổi A

8. Đ/c: Phạm Thị Liên - GVCN lớp  4 tuổi A

9. Đ/c: Trần Thị Tiếp - GVCN lớp  3 tuổi A

10. Đ/c: Trịnh Thị Dũng - GVCN lớp  3 tuổi A

11. Đ/c: Nguyễn Thị Lâm Oanh - GVCN Nhà trẻ 25-36 tháng

12. Đ/c: Vương Thị Hồng Tươi - GVCN Nhà trẻ 25-36 tháng